KOCHAM Economic Briefing(3월26일자) KOCHAM March 26, 2015

KOCHAM Economic Briefing(3월26일자)

kocham economic briefing

 

2015년 3월 26일(목)

【 미국 경제 동향 】

1) 주간 실업수당 청구건수, 5주 최저치

2) 달러, 성장 둔화 우려 커지며 약세

【 해외 경제 동향 】

1) EU, 우크라 18억유로 지원 승인

2) 중국, 첫 글로벌 위안화 MMF 영국 런던에서 상장

【 산업․시장 동향 】

1) 버핏, 엑손모빌 지분 팔고 GM 지분 매입

 

2015.3.26_Page_1

 

                                   <상세내용보기: 클릭>

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *